loading...

Artikel | Mededeling

HR-advies voor werkgevers in de carrosseriebranche ten tijde van het coronavirus

OOC krijgt vanuit werkgevers veel verschillende HR-gerelateerde vragen in deze uitzonderlijke tijd. Wij hebben hiervan een lijst gemaakt.

OOC krijgt vanuit werkgevers veel verschillende HR-gerelateerde vragen in deze uitzonderlijke tijd. Deze vragen hebben vaak een onderliggend juridisch karakter, maar gaan vooral ook over communicatie met de werknemers. Wij hebben een lijst gemaakt van vragen die nu bij veel bedrijven spelen.

Heb je nog andere HR-gerelateerde vragen met betrekking tot opleiden en ontwikkelen in coronatijd? Neem dan contact op met één van onze HR-adviseurs.  Via telefoon of Skype biedt je regionale OOC HR-adviseur een luisterend oor en maakt hij of zij je wegwijs in de maatregelen en regelingen. Onze HR-adviseurs geven ook praktische adviezen als het over je personeel gaat in deze onzekere tijd. Bijvoorbeeld over communicatie met je medewerkers of over leidinggeven op afstand bij thuiswerken. En zij denken met je mee over de invulling van de periode als je medewerkers straks misschien tijdelijk thuis komen te zitten.

Arbeidsrechtelijke, financiële en Arbo-gerelateerde vragen kun je ook stellen aan de juridische helpdesk van FOCWA en RAI CarrosserieNL (telefoonnummer 088 – 501 10 30, e-mail juridisch@focwa.nl) .

WERKZAAMHEDEN

Hoe kan ik mijn werknemers goed informeren en tegelijkertijd gemotiveerd aan het werk houden?

Laat de leidinggevende regelmatig checken hoe het met de werknemers gaat. Zo voelt iedereen zich betrokken bij de situatie. Sta open om elkaar vragen te stellen en vragen te beantwoorden.

Thuiswerken is niet mogelijk, hoe regelen we het op het werk?

De werkgever moet in ieder geval de maximale voorzorgsmaatregelen treffen om besmetting op het werk te voorkomen.

Met het oog op het vermijden van sociale contacten wordt door het RIVM geadviseerd om – als thuiswerken niet (volledig) mogelijk is – gespreide werktijden aan te houden. Daardoor zijn minder mensen gelijktijdig op het werk aanwezig en vermindert het besmettingsgevaar.

Je zou een rooster kunnen maken en een groep werknemers vroeg kunnen laten beginnen die ook vroeg naar huis gaat (en thuis eventueel nog wat werk afmaakt) en een andere groep werknemers zou je laat kunnen laten beginnen (zij zouden voordat ze naar het werk komen thuis eventueel al wat werk kunnen doen).

We willen meer in ploegen gaan werken zodat werknemers niet allemaal tegelijk op het bedrijf aanwezig zijn. Kan ik als werkgever dit eenzijdig instellen? 

Er zijn mogelijkheden voor ploegendiensten in de cao. Als er wordt voldaan aan die definitie, dan is er sprake van een toeslag (14%) voor ploegendiensten. Dit is de definitie:

Met ploegendienst bedoelen we de situatie die voldoet aan alle drie de volgende eisen:

  • De werktijden van twee of meer werknemers of groepen van werknemers sluiten op elkaar aan. Soms werken de werknemers of groepen werknemers even tegelijk, omdat de eerste werknemer het werk moet doorgeven aan de volgende werknemer.
  • De tijd die de verschillende werknemers of groepen in totaal achter elkaar werken, moet meer zijn dan 13 uur.
  • De werknemer wisselt regelmatig van dienst over een langere periode.

Voordat de werkgever werken in ploegendienst kan instellen, moet hij daarover overleggen met de werknemersorganisaties of het medezeggenschaporgaan. Heeft het bedrijf geen medezeggenschapsorgaan? Dan moet de werkgever overleggen met werknemersdelegatie.

Loop voor deze situatie het schema van bijlage 4C van de cao door, om te zien welke situatie voor jou van toepassing is.

Mag ik mijn werknemer ander werk laten doen als de normale werkzaamheden niet meer kunnen/mogen worden uitgeoefend?

Als de reguliere werkzaamheden van werknemers volledig zijn weggevallen als gevolg van de crisis, dan kan de werkgever de werknemers verzoeken om andere werkzaamheden binnen de onderneming te gaan verrichten. De verwachting is dat in dit geval dan sprake is van een redelijk verzoek van de werkgever, gezien de omstandigheden. Kanttekening daarbij is dat moet worden geprobeerd de alternatieve werkzaamheden zo dicht mogelijk bij de eigen werkzaamheden van de werknemers te laten liggen.

Ben ik als werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek?

Ja, als werkgever ben je wettelijk gezien verplicht om hiervoor zorg te dragen.

Mijn werknemer is bang voor/ongerust over het virus en wil daarom niet werken. Hoe gaan we hiermee om?

Als de werknemer niet ziek is, dan mag de werknemer op het werk worden verwacht. Blijf met elkaar in gesprek en neem alle maatregelen die door het RIVM worden geadviseerd. Wil de werknemer desondanks niet komen, zonder dat je daarmee instemt, dan zou dat kunnen gelden als werkweigering. Je kunt dan de loonbetaling stopzetten, nadat je eerst schriftelijk hebt gewaarschuwd en in hetzelfde bericht het stopzetten van het loon in het vooruitzicht hebt gesteld. Neem in geval van werkweigering contact op met onze Juridische Helpdesk via juridisch@focwa.nl.

Mag een werknemer thuisblijven als een familielid corona heeft?

De werknemer kan een beroep doen op het zorgverlof als het noodzakelijk is dat het familielid verzorgd wordt. Als dat niet zo is en de werkgever vraagt de werknemer uit preventie ook niet naar het werk te komen, dan zal het loon doorbetaald moeten worden. Let op: zorgverlof kan alleen een rol spelen als de werknemer de enige is die de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (waaronder familieleden). Als de werknemer thuisblijft voor het opvangen van een kind, zonder dat er sprake is van ziekte, dan is zorgverlof niet van toepassing. Pas als de werknemer de aangewezen persoon is voor het verrichten van zorgtaken van een zieke, of ernstige zieke, kan kort- of langdurend zorgverlof worden aangevraagd. Op de website van de Rijksoverheid lees je hoe dat in zijn werk gaat.

VAKANTIEDAGEN

Hoe moet ik omgaan met al vastgestelde ADV/vakantiedagen voor de komende periode?

Deze gaan in principe door. Als er sprake is van ziekte zal bekeken moeten worden of deze werknemer medisch in staat is vakantie tijdens ziekte op te nemen. Betrek hier de Bedrijfsarts bij. De cao schrijft voor dat ADV-tijd komt te vervallen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Die tijd hoeft de werkgever niet te compenseren.

Wat als de vakantiereis van mijn werknemer is geannuleerd en hij daarom zijn reeds vastgestelde vakantiedagen wil intrekken (en dus alsnog wil gaan werken)?

Als de vakantie volgens de geldende regels is vastgesteld, gelden deze dagen in principe als vastgesteld en is de wens van de werknemer om dit terug te draaien niet voldoende. De werkgever kan vanuit goed werkgeverschap gehouden zijn om aan de wijzigingswens van de werknemer tegemoet te komen. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden.

Hoe voorkom ik dat er straks een stuwmeer aan verlofdagen ontstaat?

Werknemers moeten zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om hun wettelijke vakantiedagen in het lopende kalenderjaar op te nemen. Niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli in het daaropvolgende jaar.

Als werkgever kun je je werknemers stimuleren om vakantie op te nemen door het onderwerp vakantie en de verjaringstermijn van vakantiedagen ter sprake te brengen. Je kunt in gesprek gaan om afspraken te maken over het (gespreid) opnemen van vakantiedagen.

Bouwen werknemers in de periode dat zij niet kunnen werken omdat er geen werk is wel vakantiedagen op?

Ja, ook gedurende deze periode bouwen werknemers vakantiedagen op. Het opbouwen van vakantiedagen is namelijk gekoppeld aan de loondoorbetaling. Aangezien er in deze periode loon wordt doorbetaald, worden er ook vakantiedagen opgebouwd.

Kan ik mijn werknemers verplichten om verlofdagen (vakantiedagen/ADV) op te nemen voor de komende periode?

Nee, verlofdagen dienen in overleg met de werknemer te worden opgenomen. Je kunt hierover wel in overleg treden met je personeel, echter de beslissing ligt bij de werknemer.

ARBEIDSOVEREENKOMST

Mag ik als werkgever de reiskosten stop zetten als werknemers thuis werken?

In principe mag dat. Er is voor een werkgever geen wettelijke plicht om reiskosten aan een werknemer te betalen. Als een werknemer in deze situatie thuis werkt en aldus ook geen reiskosten voor woon-werkverkeer maakt, is het redelijk om de reiskostenvergoeding stop te zetten. Het is wel aan te raden om de werknemers in te lichten over het stopzetten van de vergoeding. Let wel: interne regels en/of arbeidsvoorwaarden kunnen bepaalde rechten geven aan de werknemer, waardoor dit niet mag.

Er komt binnenkort een nieuwe medewerker bij ons in dienst. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de arbeidsovereenkomst beëindigen. Opzegging vóór de eerste werkdag kan de werkgever wel schadeplichtig maken. Zonder proeftijdbeding kan het dienstverband in principe alleen met wederzijds goedvinden beëindigd worden. Je kunt – met of zonder proeftijd – ook proberen met de werknemer af te spreken dat jullie de arbeidsovereenkomst op een later tijdstip in laten gaan.

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst pas in werking treedt op een nader, door beide partijen te bepalen moment. In feite is er dan sprake van een voorovereenkomst.

Mag je een mondelinge toezegging tot het verlengen van een arbeidsovereenkomst nog intrekken?

Dit is juridisch niet aan te raden. Als je hier toch toe overgaat, ontstaat er mogelijk een bewijsdiscussie.

Moet het loon worden doorbetaald als de werknemer thuis moet blijven omdat een gezinslid koorts heeft?

In gevallen dat de werknemer vanwege een overheidsmaatregel thuis moet blijven – niet omdat hij zelf ziek is – maar omdat een familielid koorts heeft, moet het loon worden doorbetaald. Als de werknemer thuis kan werken, zal hij dat dan natuurlijk moeten doen. Als de werknemer voor zijn zieke familielid wil zorgen, kan hij zorgverlof opnemen. Hierbij moeten wel de regels omtrent zorgverlof in acht worden genomen.

Hoe werkt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) precies?

Alle antwoorden hierover kun je vinden in het nieuwsbericht van de rijksoverheid en de veelgestelde vragen op de website van de rijksoverheid en FOCWA.

Bekijk andere

Artikelen

Albèrt de Goey (ABS Autoherstel): Grootste fout in crisis is stoppen met opleiden

Wat De Goey ziet gebeuren in zijn schadebedrijf in Woerden en met welke scenario's hij rekening houdt.

Meer lezen

FOCWA inspireert jongeren voor schadeherstelvak

FOCWA start een campagne om de beroepskeuze van jongeren en hun ouders te beïnvloeden.

Meer lezen

De HR-adviseur van OOC ondersteunt je kosteloos bij vragen over jouw personeelsbeleid

Als ondernemer wil je dat je bedrijf én je werknemers het goed doen. Een HR-adviseur van OOC kan je ondersteunen!

Meer lezen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven